page-header

Tüzük

Tüzüğümüz

1. Derneğin Adı ve Merkezi

1.1. Derneğin adı, “… ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞI…” olup dernek merkezi Istanbul” dur. Dernek, yasal düzenlemelere uymak koşulu ile ülke

dahilinde il ve ilçe merkezlerinde şubeler açabilir, yetkili makamlardan izin almak koşulu ile yurt dışında temsilcilikler oluşturabilir.

2.1. Derneğin Amacı, Çölyak hastalığı konusunda ülkemizde toplumu bilinçlendirmek kamuoyu oluşturarak çölyak hastalarına destek olmak,

araştırmalara destek vermek, belirli zamanlarda üyelerini gruplar halinde toplayarak, çölyak hastalığı veya konu ile ilgili her türlü gelişme

konusunda bilgilendirmek. Üniversite öğretim üyelerinden yardım almak suretiyle konferanslar ve alternatif toplantı ve geziler düzenlemek.

2.2. Özellikle diyet yiyecekler konusunda üretici ve ithalatçı firmalarla işbirliği ve eş güdüm yolu ile öncelikle üyelerine ve olanağı kısıtlı çölyak

hastalarına yardımcı olmak, gerektiğinde yetkili organları vasıtasıyla bu konuda girişimlerde bulunmak, yasaların imkan verdiği ölçüde her

türlü faaliyette bulunmaktır.

2.3. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Dernek, eleman çalıştırabilir, taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Gerekli yasal izinleri almak

suretiyle lokal açabilir.

3. Dernek Üyeliği Çıkma ve Çıkarılma

3.1. Asil Üyelik: Derneğin amaçlarını kabul etmeye hazır. medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip.

18 yaşını bitirmiş,4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartları taşıyan Dernek kurma hakkını haiz her T.C.

vatandaşı  derneğe asil üye olabilir.Derneğe üye olabilmek için herhangi bir merasime gerek yoktur.

Üyelerden herhangi birinin teklifi  ya da üye adayının talebi ve tüzükte yazılı üye olabilme şartlarını taşıması yeterlidir.

Teklif veya talep Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

TC. uyruklu olmayanların derneğe üye olabilmeleri Türkiye’de ikamet etmeleri koşuluna bağlıdır.

3.2. Fahri Üyelik: Bilim ve özellikle Tıp ve Iş adamlarından Genel Kurul tarafından bir şarta bağlı olmaksızın.

Yönetim Kurulu tarafından 2/3 çoğunluk kararına istinaden atanmaya laik kişilere Fahri üyelik verilebilir.

Fahri üyeler Genel Kurul ve Yönetim  Kurulu toplantılarına katılmakla birlikte oy hakkına sahip değillerdir.

Fahri üyelik verilecek yabancı tebaalı kişiler için Türkiye’de  ikamet şartı aranmaz. Kurucular derneğin asli üyeleridir.

3.3. Üyeler istedikleri zaman dernek üyeliğinden ayrılabilirler, bunun için ayrılma iradelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu na

bildirmeleri ve varsa aidat borçlarını ödemeleri yeterlidir.
3.4. Aşağıda sayılan hallerde üyenin dernek ile ilişkisine son verilir.
3.4.1. Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen aidat borcunu tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeyenler,
3.4.2. Yasalara, dernek tüzüğüne veya derneğin amacına aykırı davranışta bulunanlar,

3.4.3. Dernek asil üyeliğine engel teşkil eden ve yüz kızartıcı suçlardan herhangi birinden mahkum olan ve bu mahkumiyet

hükmü kesinleşenler.

3.5. Madde (3.4.2) e göre üyelikten çıkarılanların, birikmiş aidat borçlarını ödemeleri ve kişisel durumları değişmediği

sürece Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınmaları mümkündür.

3.6. Üyelikten çıkarma işlemini Yönetim Kurulu yerine getirir. Çıkarılan üye kararın kendisine tebliğinden itibaren

15 gün içinde Genel Kurula sunulmak üzere yazılı olarak Yönet6im Kuruluna başvurarak itiraz edebilir. Bu durumda

itiraz genel kurulda ele alınır ve itiraz hakkında kesin olarak karar verilir.

3.7. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, derneğe yaptıkları ayni ve nakti yardımlar ile ödedikleri aidatları iade ve talep

edemezler.

4. DERNEK ORGANLARI

4.1. Dernek organları, Genel Kurul, Yönetim Kurul ve Denetim Kuruludur.

4.2. Genel Kurul: Dernek genel merkezinin asli üyeleri ve şube delegelerinden …. . Derneğin kurucu üyeleri genel

kurulun tabii delegesidirler.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul toplantı gününe kadar aidatlarını

ödemeyen üyeler ile fahri üyeler toplantıya katılsalar bire oy kullanamaz ve karara iştirak edemezler.

4.2.1 Genel Kurul, iki yılda bir, Yönetim kurulu tarafından tespit ve mahalli bir gazete de ilan edilecek tarihlerde

ve Ocak ayı içinde olağan olarak ve Yönetim veya Denetim Kurulunun gerek gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden

en az 1/5 inin yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Genel kurul için yapılacak çağrıya ilk toplantı günü yeterli çoğunluk

sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde en az bir hafta ara ile yapılacak ikinci toplantının günü

de belirtilir.

4.2.2. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu tarafından Bir ay içinde genel

kurul toplantıya çağrılmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı talebinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine dernek

merkezinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Hakimliği dernek üyeleri arasından Üç kişiyi genel kurulu

toplantıya çağrmakla görevlendirir.

4.2.3. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

4.2.4. Genel Kurul, tüzük hükümlerine göre toplantıya katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının

katılmasıyla toplanır. Ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa; ikinci toplantıda yeter çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci

toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

4.2.5. Genel Kurulun görevleri; Dernek organlarının seçilmesi, Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetim

kurullarının raporlarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek

kabulü, Dernek için gereken taşınmaz malların satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Şube açılması, Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yıllık aidat miktarının

saptanması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin feshedilmesi ile yasaların genel

kurla tanıdığı diğer yetkilerdir.

4.3. Yönetim Kurulu: Genel kurulun dernek asil üyeleri arasından, iki yıl için ve gizli oyla seçeceği Beş asil ve Beş yedek üyeden

meydana gelir. Asil üyeliklerden boşalanın yerine yedeklerin göreve çağrılması zorunludur.

4.3.1. Yönetim Kurulunun Görevleri: Derneği temsil etmek veya bu hususta bir yada bir kaç üyesine yetki vermek, Dernek

şubelerinin açılışı için şube kurucularına yetki vermek. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak, yeni dönem

bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak. Şubeleri denetlemek derneğin faaliyet alanına giren tüm girişimleri planlayarak

gerçekleştirmektir.

4.3.2. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından

aşağıya düşerse, genel kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının

yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri

arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

4.3.3. Yönetim Kurulu, yaz dönemi dışında en az iki ayda bir olmak üzere yılda dört defadan az olmamak üzere toplanarak

görevine giren konuları karar altına alır.

4.4. Denetim Kurulu: Üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel kurul tarafından seçilir. Denetim kurulu altı ayı

geçmeyen aralıklarla tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre görevini yaparak, sonucunu bir rapor halinde hazırlayarak

toplandığında genel kurula sunar.

5. Organlara seçilenlerin idareye bildirimi:

Genel Kurulca, yapılan seçimi izleyen Yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetm ve Denetim Kurullarına

seçilen asil ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları,doğum yer ve tarihleri, meslek ve ikametgahları,dernek merkezinin

bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

6.Şubelerin Kuruluşu

6.1. yönetim kurulu, genel kurulca şube açılmasına karar verilmesi durumunca, Istanbul dışında uygun görüldüğü il veya ilçe merkezlerinde ,

kurucu olma özelliğini haiz en az üç kişiye şube açma yetkisi verilebilir. Şube kurucularının, şubenin açıldığı yerde en az altı aydan beri ikamet

etmeleri şarttır.

6.2.Şubeler, genel merkez tüzüğüne göre çalışırlar.Şubelerin alacakları kararların dernek yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir.

6.3.Şube varlıkları genel merkezin varlığına dahildir.Hak ve borçları da merkeze aittir şubelerin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur.

6.4.Şube veya şubeleri kapatma yetkisi Genel Kurula aittir.

6.5.Şube Yönetim kurulu üyeleri merkez genel kuruluna delege olarak katılmak hakkına haizlerdir.

6.6. Her Şubede, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oluşturulur. Bu Şube organları, derneğin merkez organlarının seçilmesindeki

esaslara göre seçilir ve görev yaparlar.

6.7. Şube , genel kurul olağan toplantılarını merkezin onayı ile ve yerel gazetelerden birinde ilan vererek duyurur. Şube genel kurullarının, merkez genel kurulundan en az onbeş gün önce bitirlmesi zorunludur.

7. Dernek Gelirleri

7.1.Giriş aidatı 2015 yılı için 50.-TL ve yıllık üye aidatı ise 50-TL dir.
7.2.Dernek tarafından düzenlenen balo, eğlence, gezi, toplantı, müsamere, konser, konferans, kurs, piyango, yayın ve yarışmalardan elde edilen

gelirlerden
7.3.Dernek üyeleri ile özel ve tüzel kişilerin yapacakları bağış ve yardımlar
7.4. Dernek mal varlığından elde edilen gelirler.
7.5. Internet, hatla telefon benzeri bilişim yolu ile elde edilen gelirler.

8. TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

8.1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri ile aidatları bu deftere yazılır.
8.2. Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar Başkan ve üyelerce imzalanır.

8.3. Gelir-Gider defteri: Dernek adına alınan bütün paralar ile harcanan tüm paraların verildikleri yerler tarih sırasına göre açık ve düzenli olarak

bu deftere kaydedilir.
8.4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
8.5. Bütçe, kesin hesap ve Bilanço defteri:
8.6. Gelen Giden Evrak defteri:
8.7. Alındı Belgesi kayıt defteri:

Yukarıda sayılan tüm defterlerin Noter tasdikli olması zorunludur

9.Gelir ve Giderde Yöntem

9.1..Dernek gelirleri, alındı belgesi (Makbuz) ile toplanır ve giderler de mutlaka harcama belgesi ile sarf olunarak belgelenir.Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Gelirler için kullanılan Alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu belgelerin biçimi, basımı, derneklere verilmesi,

alınacak ücret, kullanılanların denetimi Içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

9.2. .Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.derneğin yazılı talebinden itibaren otuz gün içinde maliye

tarafından alındı belgesinin verilmemesi, halinde dernek tarafından başlatılacak alındı makbuzları mahallin en büyük mülki amirinin olayı ile

bağış ve aidat kabulünde kullanılabilir.Maliye bakanlığından resmi alındı belgesi alındıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

9.3. .Bağış ve aidat toplamaya yetkili kişiler dernek yönetim kurulu tarafından bir kararla belirlenerek, bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

10. Derneğin Iç Denetimi

Derneğin iç denetimi belirlenen amacın gerçekleştirilmesini ilişkin olarak belirlenmiş organların yetki ve görevlerinin düzenlenmesi, bir araya

gelmiş üyeler arasında oluşan birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, dernek gelirinin toplanmasında ve giderlerin otomatik harcanmasında uygulanacak biçim hakkında kurallar geliştirilmesi ve

gerekli görülen konuların çözümü için genel kurul kanallarından geçirilmek suretiyle yönergeler hazırlamak suretiyle sağlanır.

11. Taşınmaz Mal Edinme:

Dernek amacının gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal elde edilebilir veya bunları satabilir.Kamu yararına çalışma

kararı almadıkça ikametgah ve amaç faaliyetleri için gerekli olmadan başka taşınmaz alamaz.

12. Lokal Açma: Dernek merkezi ile şubelerinin bulunduğu yerlerde, mahallin en yüksek mülki amirinden izin almak ve yasalara aykırı

davranmamak koşulu ile dernek lokal açarak işletebilir.

13. Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği için Yönetim kurulunun oybirliği ile bu isteği Genel kurula bildirmesi veya asıl üyeleri en az 1/10 unun müşterek imzaladıkları

yazılı bir talepte bulun maları gerekir .Bu durumda, en geç bir ay içinde Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır.Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için mevcut üyelerinin en az 2/3 ünün oyu gereklidir

14. Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiyesi

14.1 Dernek genel kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması koşulu ile her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih kararının toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile verilmesi şarttır.

14.2 Dernek kuruluş amaç ve şartları kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya Dernek kanunu 23. maddesinde belirlenen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üstte iki olağan genel kurulu toplantısında yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezindeki en büyük mülki amiri ya da Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Hakimince tespit edilir.

14.3 Derneğin feshi veya dağılması halinde sahip bulunduğu tüm mal varlığı Lösemili Çocuklar Vakfına devir edilir.

Bu tüzükte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Back to top of page